Pripremni predškolski program

se realizuje prema Opštim Osnovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja propisanih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ovaj program je obavezan u godini pred polazak dece u školu i neophodno je da traje najmanje devet meseci.

Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano I sistematski priprema dete za polazak u školu doprinosiće celovitom razvoju deteta .To se postiže kreiranjem uslova I podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale I svojstva ličnosti, da proširuje iskustva I izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima I svetu koji ga okružuje. Priprema deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi.

Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:

• Celovitom razvoju deteta
• Bogaćenju saznanja o sebi I drugima kao I svetu koji ga okružuje
• Razvoju dečjih sposobnosti
• Proširivanju iskustva

Pripremni predškolski program u našoj Ustanovi podrazumeva:

• Pripremu za početnočitanjeipisanjekrozrazličitegrafo-motoričkevežbe
• Negovanjekulturegovora(decaotkrivajumogućnostiizražavanjaikomuniciranja , svakodnevnoslušaju , diskutuju o pričama, praktikujuraznovrsnuupotrebugovora, razumeju da napisanarečnosinekuporuku…)
• Razvoj početnihmatematičkihpojmova ( decaizgrađujulogičko-matematičkasaznanja, razvijajusposobnosti, uočavajusličnosti, razlike, opažaju, prepoznajufizičkasvojstvapredmetakojaihokružuju…
• Upoznavanjeokoline (deteupoznaježivisvet- životinje, biljke, materijalnisvet, zaštitaživotnesredine, čovekkaodruštvenobiće, rad ljudi, saobraćajnovaspitanje)
• Likovnovaspitanje ( aktivnosticrtanja, slikanja,vajanja, elemenatagrafike, sarazl.materijalima)
• Muzičkovaspitanje(slušanjemuzike, pevanje, sviranje, plesneaktivnosti)
• Fizičkovaspitanje (aktivnostikojima se stičeslika o sopstvenojtelesnojšemi)

U vaspitno-obrazovnom radu

vaspitači koji realizuju pripremni predškolski program koriste radne listove iz metodike razvoja govora, metodikeupoznavanjaokolineimetodikerazvojapočetnihmatematičkihpojmova.
Kako bi se našadecaštoboljeilakšepripremilazapolazak u školuostvarilismosaradnjusaOsnovnomškolomkoja se nalazi u neposrednojblizininašegvrtića. Vaspitači sa našim predškolcima borave na časovima i upoznaju proctor školešto se do sadapokazalokaoodličnoiskustvo.