Rad sa decom jaslenog uzrasta

odvija se prema Opštim Osnovama programa nege i vaspitanja dece uzrasta od deset meseci do tri godine, gde se ističe da se ”vaspitanje i nega dece vrši stvaranjem povoljne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustva po sopstvenom programu, otkrivajući sebe i svoju okolinu, u kojoj će biti aktivno u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima”.

U radu sa decom jaslenog uzrasta polazi se od principa jedinstva nege i vaspitanja. Proces nege i vaspitanja prilagođava se svakom detetu, njegovim potrebama i mogućnostima. Nega podrazumeva i preventivnu zdavstvenu zaštitu, kojom se čuva zdravlje naše dece u kolektivu.

Igra ima centralno mesto u radu sa decom kao vodeća aktivnost kroz koju deca rastu, razvijaju se i uče.

Ciljevi vaspitanja i nege dece razvrstani su prema aspektima razvoja uz korišćenje Razvojne mape

Ciljevi fizičko – senzornog razvoja su:

• Održavanje i unapređivanje fizičkog zdravlja dece
• Obezbeđivanje povoljnih uticaja na opšti razvoj organizma
• Stvaranje uslova za razvoj kretanja, pravilno držanje tela i ovladavanje motorikom
• Usavršavanje funkcija čula
• Razvijanje navika u sferi zadovoljavanja higijenskih i fizioloških potreba

Ciljevi socijalno – emocionalnog razvoja su:

• Očuvanje spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa okolinom
• Negovanje otvorenosti za doživljaje
• Pružanje pomoći u sticanju samostalnosti
• Podsticanje u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti
• Usvajanje osnovnih moralnih vrednosti (dobro – loše) i normi ponašanja
• Razvijanje sposobnosti učestvovanja u zajedničkim aktivnostima sa odraslima i vršnjacima
• Kultivisanje emocionalnog izražavanja

Ciljevi intelektualnog razvoja su:

• Podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti
• Podsticanje razvoja mašte i negovanje osetljivosti za utiske
• Podsticanje razvoja senzomotorne inteligencije kroz rešavanjeproblema
• Podržavanje spontane verbalne i neverbalne komunikacije
• Podsticanje razvoja govora i bogaćenje komunikacije kao sredstva za sticanje iskustava i znanja
• Podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnostistvaranjem uslova za sticanje znanja i iskustava kroz praktičneaktivnosti

Sa decom jaslenog uzrasta (od deset meseci do tri godine) rade visoko kvalifikovane medicinske sestre-vaspitači koje doprinose da adaptacija svakog deteta u našem vrtiću prođe što lakše i da se dete na što bolji način prilagodi životu u kolektivu.