Rad sa decom uzrasta od tri do pet godina

odvija se prema Opštim Osnovama predškolkog programa. Realizacija ovog programa se u našoj ustanovi odvija prema Modelu A što podrazumeva da se sve aktivnosti planiraju i realizuju prema interesovanjima naše dece. Planiranje vaspitno-obrazonvog rada vrši stručni tim naše ustanove na godišnjem, mesečnom, nedeljnom i dnevnom nivou kroz realizaciju usmerenih aktivnosti sa postavljenim ciljevima i zadacima rada.

U svom radu vaspitači prolaze sa decom kroz sve sfere razvoja uključujući tu svoja dugogodišnja iskustva iz didaktičko-metodičke prakse.

Ciljevi njihovog rada sa decom su:

• da se deca socijalizuju i osećaju prijatno u kolektivu sa svojim vršnjacima
• da steknu određena kognitivna znanja iz svih metodičkih oblasti koje se obrađuju
• da utiču na bogaćenje dečjeg rečnika i lepog izražavanja
• da omoguće deci da ovladaju svim likovnim tehnikama i upoznaju što više različitih likovnih materijala
• da kod dece razviju osećaj za ritmičnost i melodičnost
• da razvijaju kod dece finu i krupnu motoriku
• da pomognu deci da razviju empatiju jedni prema drugima i neguju timski rad u grupi

Takođe, vaspitač vodi računa da ostvari sledeće vaspitno – obrazovne ciljeve koji se odnose na decu:

• sticanje pozitivne slike o sebi i razvijanje poverenja u sebe i druge
• razvijanje samostalnosti, individualne odgovornosti i autentičnog izraza i delovanja
• razvijanje intelektualnih kapaciteta u skladu sa razvojnim potrebama, mogućnostima i interesovanjima
• razvijanje socijalnih i moralnih kompetencija u skladu sa humanističkim principima tolerancije i prihvatanja različitosti
• podsticanje kreativnog izražavanja
• pripremanje za polazak u školu
• razvijanje svesti o značaju zaštite i očuvanja prirodne i društvene sredine.

Pri određivanju vaspitno – obrazovnih ciljeva,

vaspitači polaze od onoga što znaju o deci iz svoje grupe, trudeći se da prikupe što više podataka o njihovim razvojnim mogućnostima, potrebama i interesovanjima. U tome veliki značaj ima saradnja sa porodicom koju imamo i koja se do sada pokazala kao sjajna spona između vaspitača i dece. Ta saradnja se ostvaruje kroz različite radionice, javne nastupe i priredbe, domaće zadatke.